วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การจัดสวนในบ้าน


การจัดสวนในบ้าน
การจัดสวนในบ้านเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Landscap Architecture)ความมุ่งหมายของการจัดสวนในบ้าน นอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นไปเพื่อประโยชน์อื่นๆ อีกได้แก่1. เพื่อการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย เช่น วางตำ แหน่งที่เหมาะสมของที่นั่งเล่น สระนํ้า สวนครัว มีทางเดินเชื่อมสะดวกแก่การใช้งาน สอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆ2. เพื่อเสริมความงามของตัวบ้านและสภาพพื้นที่3. ช่วยให้เกิดความสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพกายและใจของคนในครอบครัว โดยใช้การดูแลรักษาสวนเป็นกิจกรรมที่ทำ ร่วมกันเป็นการออกกำ ลังกายในบรรยากาศธรรมชาติได้ทั้งการเรียนรู้ เรื่องของพรรณไม้ การดูแลรักษาและความเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความเครียด4. ช่วยเศรษฐกิจในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผลไม้ ผักสวนครัวไว้ใช้บริโภค ภายในบ้าน ซึ่งนองจากจะประหยัดแล้วยังปลอดภัยจากสารพิษ ถ้ามีผลผลิตมากเกินความต้องการอาจจำ หน่ายเป็นรายได้เสริมหลักการใช้ต้นไม้สำ หรับการจัดสวนในบ้านไม้ระดับสูงได้แก่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีทรงพุ่มใบ และความสูงมากกว่า 3 เมตร เพื่อให้ร่มเงาและปรับสัดส่วนระหว่างที่ว่างและที่ทึบตำ แหน่งไม้ระดับสูงที่เหมาะสม1. ปลูกไม้สูงบริเวณข้างถนนเข้าบ้าน เพื่อลดการสะท้อนแสงของถนน ปลูกเป็นแบบกลุ่ม 3ต้น 2 ต้น หรือจะปลูกเป็นแถว สำ หรับสวนแบบประดิษฐ์ ถ้าแนวถนนยาวมาก อาจปลูกต้นไม้เป็ฯช่วง ๆ ไม่จำ เป็นต้องปลูกให้แน่นหรือมืดทึบทั้งถนน2. ปลูกไม้สูงบริเวณตรงมุมรั้วบ้านทุกมุม เพื่อลดความแข็งกระด้างของรั้วบ้าน ถ้าบริเวณรั้วบ้านกว้างพอควรจะปลูกเป็นกลุ่ม 3 ต้น ถ้าพื้นที่แคบควรปลูกต้นเดียว3. ปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อบังแสงแดดให้แก่ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ฯลฯ การปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านนี้ตำ แหน่งที่ปลูกห่างผนังบ้าน 3-4 เมตร และก่อนปลูกต้องมองดูหลังคาเสียก่อน ว่าสูงกว่าต้นไม้ใหญ่หรือไม่ การปลูกต้นไม้ไม่จำ เป็นต้องอยู่ในทิศตะวันตกเสมอไป เพราะบางทีเจ้าของบ้านอาจต้องการให้บังแดดในตอนเช้า เช่น ระเบียงหลังบ้านแดดเช้าจะแรงมาก ในขณะที่นั่งรับประทานอาหารเช้ากัน ดังนั้นก็ปลูกทางทิศตะวันออกก็ได้ แล้วแต่ความจำ เป็นแต่ละกรณีไป จำ นวนของต้นไม้ในตำ แหน่งเหล่านี้อาจเป็นต้นเดียวหรือกลุ่ม 3 ต้น ก็ได้แล้วแต่ความกว้างของพื้นที่โดยรวม4. ไม้สูง บริเวณตำ แหน่งสำ คัญในสวน เช่น ใกล้ศาลา ที่นั่งเล่น สนามเด็กเล่น เพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นที่เหล่านั้น5. ปลูกต้นไม้ในบริเวณข้างทางเดินในสวน ถ้าระยะห่างระหว่างต้นไม้ริมรั้วและต้นไม้ใกล้บ้านกว้างพอที่จะปลูกได้6. ปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มกลางสนาม ค่อนมาทางริมทางเดิน ริมรั้ว ถ้าพื้นที่บริเวณบ้านทั่วไปการวางกลุ่มต้นไม้ควรวางเป็นกลุ่ม 3,2,5 และมีบางต้น แยกออกมาห่างจากกลุ่มนิดหน่อยเพื่อให้เกิดจังหวะความแปลก ไม่ซํ้าซากเพราะเกาะกลุ่มกันมากไป7. บริเวณด้านข้างของตัวบ้าน ที่ชิดกับรั้วจะมีที่แคบ จึงปลูกไม้ยืนต้นที่มีลักษณะผอมและสูงสามารถบังวิวจากข้างบ้านมาเห็นภายในบริเวณบ้านของเรา หรือบังสายตาคนในบ้านไม่ให้มองเห็นภาพที่ไม่น่าดูของข้างบ้านได้ นิยมใช้ไผ่และอโศกอินเดีย เวลาปลูกควรให้ทรงพุ่มห่างกันประมาณ1.50 –2.00 เมตร เวลาที่ต้นไม้โตพุ่มจะชนกันพอดี ถ้าเลือกไผ่จะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลกว่า แต่ข้อเสียคือใบร่วง และโคนต้นจะปลูกหญ้าไม่ได้ ดังนั้นจึงควรแก้ปัญหา โดยการตัดแต่งทรงพุ่มสมํ่าเสมอ เพื่อให้ได้ความสูงตามต้องการใบจะร่วงน้อยมาก และโคนต้นควรใช้ไม้สนตอกเป็นแนวทำสวนกรวดและหินใต้ต้นไผ่ได้เลยถ้าเป็นอโศกอินเดียควรตัดยอดเมื่อความสูงเพียงพอตามความต้องการและอย่างปล่อยให้สูงมากเกินไปจนต้นโอนเอนไปมามองดูน่ากลัวในเวลากลางคืน โคนต้นของอโศกอินเดียควรริดใบออก ให้เห็นลำ ต้นสูงประมาณ 1 เมตร เตรียมดินปลูกอโศกอินเดียให้หลุม กว้าง ยาวลึกประมาณ 0.8-1.0 เมตร จึงจะทำ ให้อโคกอินเดีย เจริญได้ดีไม่แคระแกร็น ถ้าบริเวณพื้นที่ ระหว่างรั้วและตัวบ้านกว้างพอ ก็ไม่จำ เป็นต้องใช้ไม้ 2 ชนิด ดังกล่าวก็ได้ สามารถใช้ไม้ยืนต้นทั่วๆ ไปได้เลยเพราะเมื่อโตขึ้นก็สามารถบังวิวได้เช่นกันต้นไม้ใหญ่มีอยู่มากมายหลายชนิด นับได้เป็นร้อยทีเดียว แต่เท่าที่นักจัดสวนนิยมใช้จริงในปัจจุบันนั้นมีอยู่ไม่กี่ชนิด เพราะไม้ชนิดต่างๆ เหล่านี้ มีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง และที่สำ คัญคือ หาง่ายในท้องตลาด ไม่ว่าขนาดเล็ก ใหญ่ จำ นวนมากน้อยเพียงใดก็ตามสำ หรับนักออกแบบสวนใหม่ จดจำ เฉพาะไม้กลุ่มนี้ก็สามารถนำ ไปใช้งานได้แล้วเพียงแต่ว่าต้องจดจำ บุคลิกลักษณะ และข้อดีข้อเสียของไม้แต่ละชนิดให้แจ่มแจ้ง เพื่อที่จะได้นำ ไปอธิบายให้เจ้าของบ้านเข้าใจ ในการเลือกชนิดของไม้ใหญ่ในบ้านนั้น ๆ ส่วนไม้ใหญ่ที่แปลก ๆ และกายากนั้นเหมาะกับสวนที่เจ้าของต้องการจริง ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าขนาดและจำ นวนไม่สามารถกำ หนดได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับตลาดในขณะนั้นมีอยู่หรือไม่ไม้ระดับสูงที่นิยมใช้การจัดสวน ได้แก่ คูน ปีบ ประดู่แดง ประดู่อังสนา ชมพู พันธุ์ทิพย์ ตีนเป็ดฝรั่ง ชงโค ปี้จั่น ทองหลางด่าง ทองกาว มะฮอกกานี หนวดปลาหมึก หูกระจง นนทรี รัตนาจำ ปี จำ ปา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น